Menu Zavřeno

Chronologie života bl. Matky Marie Terezy Scrilli

15. května 1825

Marie Scrilli se narodila v Montevarchi jako druhorozená dcera Ireneovi a Serafině Checcucci. Téhož dne byla pokřtěna v kapitulním chrámu svatého Vavřince v Montevarchi.

1830

Marie byla spolu se svou sestrou Césirou poslaná studovat k jedné učitelce. Po čtyřech letech měla dvě nové učitelky, kterými byly sestry Giuseppa a Luisa Corsi. Od nich získala horlivou mravní a náboženskou výchovu a vzdělání.

3. května 1833

V kapitulním chrámu v Montevarchi přijala svátost biřmování z rukou tehdejšího biskupa z Fiesole, kterým byl Mons. Giovanni Battista Parretti.

 15. května 1836

V kapitulním chrámu v Montevarchi přijala první svaté přijímání. Pilně se účastnila života ve farnosti a rozvíjela v sobě hluboký smysl pro usebranost a modlitbu. Jejím duchovním vůdcem byl Mons. Gaetano Graziosi, představený kapitulního chrámu v Montevarchi.

1839

V listopadu se náhle a nečekaně zhoršilo její zdraví. Záhadná nemoc ji trápila dva roky. Její stav se postupně zhoršoval, až se zdálo, že zemře. Přijala dokonce svátost nemocných.

14. srpna 1841

Na přímluvu mučedníka sv. Floriána byla Marie zázračně uzdravena. Ohlas této podivuhodné události se dostal až do Florencie. Během svého dlouhého pobytu v hlavním městě vyprávěla o svém uzdravení otcům Stanislavovi Gatteschimu a Giovannimu Inghiramimu. Ti Marii uvedli k velkovévodkyni Marii Terezii, která velmi stála o seznámení s hrdinkou tohoto podivuhodného uzdravení. Bylo to během let, kdy začala Marie rozpoznávat své řeholní povolání, čemuž zpočátku členové její rodiny bránili.

1. února 1846

Mariina starší sestra Césira se provdala. Jejím manželem se stal Florenťan Stefano Baldassini.

20. května 1846

Marie vstoupila jako postulantka do kláštera karmelitánských mnišek sv. Marie Magdaleny de´Pazzi ve Florencii. Po několika týdnech odtud odešla.

Dne 30. července téhož roku se zapsala do třetího řádu tereziánského Karmelu při konventu svatého Pavla ve Florencii, kde dostala své nové a definitivní jméno Marie Tereza od Ježíše.

Po návratu do Montevarchi se začala věnovat výchově několika děvčat a pravidelně jim dávala hodiny.

14. srpna 1847

Složila slavné sliby ve třetím řádu tereziánského Karmelu.

V těchto letech trpěla špatným a nestálým zdravím, takže třikrát přijala pomazání nemocných.

1848

Chlapec Giovanni Battista Martini, syn Francesca Martiniho, vrchního inspektora základních škol, se uzdravil poté, co Marie dostala od této rodiny naléhavou žádost, aby se za chlapce modlila.

1852

Marie obdržela návrh na vedení Zbožného sdružení základních škol v Montevarchi, který přijala, a začala se této práci věnovat od 3. května 1852. Následovalo ji několik společnic, které byly spolu s ní rozhodnuty založit novou řeholní kongregaci.

15. října 1854

Řeholní obláčka prvních sester karmelitek se schválením biskupa z Fiesole Mons. Francesca Bronzuoliho. Vznikla kongregace „Chudých sester Mariina srdce – Poverine del Cuore di Maria“.

1855

Kongregace otevřela druhý řeholní dům s dívčí školou ve Foianu della Chiana.

1. června 1857

Velkovévoda Leopold II. Schválil výchovnou činnost kongregace. V srpnu téhož roku se Marie Tereza Scrilli setkala krátce s papežem Piem IX. Při příležitosti jeho návštěvy ve Florencii.

1858

První Řehole a Konstituce kongregace, sepsané v letech 1854-1855, byly přepracovány a předloženy hlavním představeným řádu bosých karmelitánů, který novou kongregaci schválil 1. října téhož roku.

Vypukla druhá válka za nezávislost: piemontská vojska obsadila klášter v Montevarchi.

1859

Velkovévoda prchl z Florencie. Předseda toskánské provizorní vlády baron Bettino Ricasoli zrušil mladou kongregaci. Sestry byly nuceny vrátit se do svých domovů k rodinnému životu. Marie Tereza pokračovala v duchovním doprovázení svých sester.

1860

Byl zavřen také řeholní dům ve Vojanu della Chiana. Během roku Marie Tereza dokončila Vlastní životopis, na kterém začala pracovat pravdepodobně v roce 1854.

1874

Zemřel otec Marie Terezy pan Ireneo Scrilli.

1875

Marie Tereza se spolu s matkou a sestrou Giovanninou Mantovani přestěhovala do Florencie. Bydlela u sestry Césiry. Otevřela malou školu.

18. března 1878

Se souhlasem arcibiskupa ve Florencii, Mons. Eugenia Cecconiho, byla ustavena řeholní komunita v domě na Via Romana. Sestry nosily civilní oděv.

15. října 1880

V komunitní kapli byla ustanovena Asociace Dcer Panny Marie Neposkvrněné.

Dne 6. listopadu téhož roku byla obnovená kongregace přestěhována do domu v ulici Via dei Serragli.

15. října 1882

Na svátek svaté Terezie od Ježíše přijala kongregace jméno „Kongregace terciářských sester svaté Terezie“. Sestry znovu přijaly hábit, kterého se v roce 1859 musely vzdát.

14. listopadu 1889

Matka Marie Terezie Scrilli umírá v domě v ulici Via dei Serragli, posílena požehnáním, jež udělil kardinál Agostino Bausa, arcibiskup z Florencie. V té době měla její kongregace pouze dvě sestry a jednu novicku.

1929

Pod vedením Matky Marie Mosca, která byla v době zakladatelky Matky Marie Terezy Scrilli začkou její kongregace a která se po její smrti do kongregace vrátila, bylo otevřeno asi 40 domů. Dne 29. ledna 1929 byla kongregace ustanovena pod pravomocí biskupa a 31. března byla přidružena ke karmelitánskému řádu.

27. února 1933

Řeholní kongregace, kterou založila Matka Marie Tereza Scrilli, byla prohlášena za kongregaci papežského práva a přijala svůj definitivní název Kongregace sester karmelitánek „Institut Naši Paní z Karmelu“.

1989-1991

V diecézi Fiesole proběhla diecézní fáze procesu blahořečení Matky Marie Terezy Scrilli.

29. května 1992

Kongregace pro svatořečení uznala platnost diecézního procesu.

20. prosince 2003

Papež Jan Pavel II. uznal hrdinské ctnosti ctihodné Matky Marie Terezie Scrilli.

19. prosince 2005

Papež Benedikt XVI. Udělil kongregaci pro svatořečení povolení k vyhlášení dekretu o zázraku.

8. října 2006

Ve Fiesole byla Marie Tereza Scrilli při slavnostní mši svaté z pověření papeže Benedikta XVI. Prohlášena za blahoslavenou.